eBOK

Logowanie do eBOK

Poradnik Mieszkańca

Porady i informacje

Kontakt

Dane Teleadresowe

Formularz Kontaktowy

Napisz do nas

Przydatne Strony

Przydatne strony

 
Remont balkonów zgodnie z załączonym wykazem i wskazanym zakresem
 
Lokatorsko Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych.
 
Zakres prac objętych ofertą:
 
1. Remont balkonów zgodnie z załączonym wykazem i wskazanym zakresem
 
Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią robót.Przypominamy o obowiązku Wykonawcy do zapoznania się ze stanem faktycznym budynków objętych planowanym zakresem remontu, przed opracowaniem oferty.Wybór wykonawcy nastąpi na drodze postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez Komisję.
 
Udostępniamy na stronie internetowej:
 1. Specyfikacja prac remontowych wraz z wykazem balkonów do remontu.
 2. Wzór oferty do wypełnienia przez Wykonawcę
Aby oferta była ważna, powinna zawierać wypełnione wszystkie elementy określone w zapytaniu oraz formularzu ofertowym, w szczególności:  
 1. Ścisłe określenie przedmiotu oferty zgodnie z zapytaniem.
 2. Określenie sposobu wynagrodzenia za wykonanie w/w zadań:
 • poprzez przedstawienie składników cenotwórczych do rozliczania kosztorysem powykonawczym roboty faktycznie wykonane, 
 • poprzez przedstawienie kosztorysu ofertowego, sporządzonego na podstawie specyfikacji z określeniem ryczałtu za 1 balkon dla poszczególnych budynków.
 1. Potwierdzony (za zgodność z oryginałem) odpis wypisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Oświadczenie o posiadaniu zdolności technicznych, finansowych i kadrowych do wykonania przedmiotu oferty w wymaganym terminie, poparte referencjami.
 3. Oświadczenia o niezaleganiu z opłatami do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem zapytania i miejscem wykonywania prac remontowych.
 5. Oświadczenie o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 6. Oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się do zawarcia umowy, jeżeli jego oferta zostanie wybrana w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Ofertę należy składać:
drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 15.05.2020 r. do godziny 15.00
 
O wyniku postępowania tj. wyborze najkorzystniejszej oferty, wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie.
Brak odpowiedzi w ciągu 30 dni od złożenia oferty oznaczać będzie nieskorzystanie przez LWSM ze złożonej oferty.
 
Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
- Izabela Tomaszek tel. 32 4012362
 
Scroll to top
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO
Klauzula informacyjna Zamknij