eBOK

Logowanie do eBOK

Poradnik Mieszkańca

Porady i informacje

Kontakt

Dane Teleadresowe

Formularz Kontaktowy

Napisz do nas

Przydatne Strony

Przydatne strony

 
Marynarzy 9 - Docieplenie ścian zewnętrznych z remontem balkonów oraz kolorystyką elewacji budynku
 
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych planowanych do wykonania w zakresie: Docieplenie ścian zewnętrznych z remontem balkonów oraz kolorystyką elewacji budynku przy ul. Marynarzy 9 w Knurowie
 
Rozpoczęcie prac może nastąpić od II kwartału 2020r.
Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią robót i projektem budowlanym.
Wszelkie prace opisane w projekcje będą egzekwowane do wykonania nawet wtedy, gdy nie będą wyraźnie wyartykułowane w przedmiarze.
Przypominamy o obowiązku Wykonawcy do zapoznania się ze stanem faktycznym budynków 
objętych planowanym zakresem remontu przed opracowaniem oferty. 
Wybór Wykonawcy nastąpi w drodze postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez Komisję.
 
Udostępniamy na stronie internetowej:
1. Przedmiar robót,
Uwaga:
Przedmiar został wykonany na przykładowym systemie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków. Dopuszcza się zastosowanie innych systemów ocieplenia ścian zewnętrznych oraz wyrobów budowlanych o parametrach równych lub wyższych zastosowanym w projekcie, w technologii ETICS - pod warunkiem posiadania przez dany system aktualnych Świadectw lub Aprobat technicznych ITB oraz po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego,
2. Wzór oferty do wypełnienia przez Wykonawcę
 
Rozpatrywane będą tylko oferty składane w formie pisemnej, po polsku, na formularzu ofertowym, aby oferta była ważna, powinna zawierać wypełnione wszystkie elementy określone w zapytaniu oraz formularzu ofertowym, w szczególności:
 
  • Ścisłe określenie przedmiotu oferty zgodnie z zapytaniem.
  • Określenie wynagrodzenia za roboty, poprzez przedstawienie kosztorysu ofertowego.
  • Potwierdzony (za zgodność z oryginałem) odpis wypisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.
  • Oświadczenie o posiadaniu zdolności technicznych, finansowych i kadrowych do wykonania przedmiotu oferty w wymaganym terminie, poparte referencjami.
  • Oświadczenia o niezaleganiu z opłatami do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem zapytania i miejscem wykonywania prac remontowych.
  • Oświadczenie o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  • Oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się do zawarcia umowy, jeżeli jego oferta zostanie wybrana w wyborze ofert.
 
Ofertę należy złożyć:
 
1. Drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 15.04.2020r. do godziny 11:00. Oferta złożona drogą elektroniczna winna zawierać skany wszystkich załączników dołączonych do zapytania wraz z kosztorysem ofertowym i referencjami.
2. Istnieje również możliwość złożenia oferty w formie papierowej, w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczające jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert i czytelnie opisanej w budynku Administracji LWSM w Knurowie przy ul. 1-go Maja 51 w terminie do 15.04.2020 r. do godziny 11:00
 
Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania
O wyniku postępowania tj. wyborze najkorzystniejszej oferty, wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie.
Brak odpowiedzi w ciągu 30 dni od złożenia oferty oznaczać będzie nieskorzystanie przez LWSM ze złożonej oferty.
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: mgr inż. Robert Kracla  tel. (32) 401-23-63
 
Scroll to top
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO
Klauzula informacyjna Zamknij