Lokatorsko Własnościowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa

44 –194 Knurów, ul. J. Sobieskiego 6

tel. sekr. 032/ 235-14-43

centrala 032/ 235-14-25


Opłaty za używanie lokaliNa podstawie § 84 Statutu Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie opłaty za korzystanie z lokali mieszkalnych powinny być uiszczane co miesiąc do dnia 25 każdego miesiąca. Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Spółdzielni. Od nie wpłaconych w terminie należności Spółdzielnia pobiera odsetki w wysokości ustawowej. Odsetki za zwłokę nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności.